เลือกภาษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
    ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย เวชภัณฑ์และสารอาหารเสริม สำหรับ
สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ โค กระบือ รวมถึงการบริการ
ที่หลากหลาย ได้แก่ Environmental Service, VOW (Value of waste) Bio security Service, Bioenergy, Productivity Service
Bio-GTS เป็นต้น ด้วยชนิดผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย
ครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า โดยมีเป้าหมายการ
ดำเนินธุรกิจ คือ 
[ อ่านเพิ่มเติม ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILDEX Bangkok Thailand
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
พนักงานดีเด่นและผลงานโดดเด่น
ประจำปี 2558
การแก้ไข้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ลูกค้าฟาร์ม