เลือกภาษา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด เป็นบริษัทในเครือเว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป (VET INTER GROUP)
เริ่มก่อตั้งกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ด้วยทีมงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และยกระดับการเลี้ยงปศุสัตว์ของไทย
ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น โดยการจัดหาสินค้า และบริการที่ดี ที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้จากต่างประเทศ มาจำหน่าย
ได้แก่ กลุ่มเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพทางด้านสัตว์เลี้ยง มีทั้ง สัตวแพทย์ และสัตวศาสตร์
นักโภชนศาสตร์สัตว์ พันธุศาสตร์ และวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อีกทั้งยังมีคณาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาต่างๆ เป็นที่ปรึกษา อีกด้วย


เครือ เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป แบ่งออกเป็น 4 บริษัท คือ
1. บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ 
   เน้นผลิตภัณฑ์ด้านสารเสริมสำหรับสัตว์ (Feed Additive) เน้นตลาดสุกรเป็นหลัก

2. บริษัท วีไอบี แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์
   เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ Biosecurity และ Pest Control ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เน้นตลาดสัตว์ปีกเป็นหลัก

3. บริษัท บีวี อินเตอร์คอร์ป จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่
   เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยมุ่งตลาด Feed Mill โรงงานอาหารสัตว์ Integrate

4. บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด เป็นบริษัททำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์จัดการฟาร์ม อุปกรณ์การแปรรูป
    ระบบให้อาหาร อัตโนมัติ อุปกรณ์ผสมเทียม และระบบจัดการของเสีย (Waste Management)
ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
ในการดำเนินธุรกิจ จะต้องเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ ประชาชน
บริษัท ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน ด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส


จุดมุ่งหมายสูงสุด
เป็นผู้นำในด้านอาหารสัตว์ ที่มีคุณค่าเพื่อมวลมนุษยชาติ โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ในเอเชียอาคเนย์

นโยบายบริษัท
เราจะมุ่งมั่นสรรหา สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ราคายุติธรรม
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่พอใจและตรงตามความต้องการของลูกค้า

เป้าหมายองคกรณ์
- มีส่วนร่วมในการผลิตอาหารที่มีโภชนะและคุณภาพสูงสุด
- ร่วมสร้างและจัดหาอาหารที่มีคุณภาพสำหรับมนุษยชาติ
- ยึดกระบวนการผลิตที่มาตรฐานปลอดภัย
- มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อการป้องกันผลผลิตจากฟาร์ม และการติดเชื้อสู่คน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลักในการดำเนินธุรกิจ
การดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท โดยมุ่งเน้น
ลดการนำเข้าและเพิ่มผลผลิตที่มีปริมาณมากพอที่จะส่งไปยังตลาดต่างประเทศ
สรรหาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในประเทศ
อุดมการณ์ในนการดำเนินธุรกิจ
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม  มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน  ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด เชื่อว่าในการดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้อง
และเป็นธรรม ดังนั้นคณะกรรมการและพนักงานทุกระดับ จึงยึดถือและปฏิบัติตาม อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด ถือว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ
ผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วยกันหรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ขณะประกอบธุรกิจ หรือทำงานร่วมกับบริษัท

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด มุ่งกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผล
ในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจ อย่างดีเยี่ยมเต็มความสามารถ
ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นเป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่สุด
สำหรับบริษัท จึงพยายามคัดสรรบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน
ให้การฝึกฝน พัฒนาและดูแลอย่างดีด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนตามสมควร ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
ตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่าจะต้องดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อประเทศชาติ
และสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ทำประโยชน์ให้แก่สังคม และทุกชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่
อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้ง 4 ประการนี้ สามารถสรุปรวมได้ว่า

บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด ยึดมั่นใน

"คุณภาพและความเป็นธรรม"